229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (23. §)
(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,  Megtekintés
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,  Megtekintés
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,  Megtekintés
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, Jelenleg nincs ilyen információ

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét,

    éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

Megtekintés

Megtekintés

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, Jelenleg nincs ilyen információ 
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.  Megtekintés
(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,  Megtekintés
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,  Megtekintés
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,  Megtekintés
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,  Megtekintés
e) általános iskolákban a továbbtanulás adatai, középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,  Megtekintés
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,  Megtekintés
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,  Megtekintés
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, Megtekintés
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. Megtekintés
+) iskolai tanév helyi rendje.  Megtekintés